Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www


Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony gok.chelmiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

tel. 18 443 33 73

e-mail: gok@chelmiec.pl

Adres korespondencyjny: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-28

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu
 • Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • niektóre materiały graficzne (zdjęcia, skany) nie mają w pełni dokładnych opisów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu dokłada starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminne Ośrodka Kultury w Chełmcu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Bieryt 
e-mail: gok@chelmiec.pl 
Telefon: 184433373

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Chełmiec znajduje się przy ul. Papieskiej 2 i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.