Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

„Świeże spojrzenie na folklor w regionie – wydanie płyty DVD oraz folderu promocyjno-informacyjnego Zespołu     Pieśni i Tańca Piątkowioki, której celem jest promocja lokalnej twórczości kulturowej poprzez wydanie płyty DVD oraz folderu promocyjno-informacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Piątkowioki

Koszty całkowite realizacji operacji: wniosek w trakcie realizacji

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 9 550,00

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chełmcu od 17 lat działa Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Piątkowioki". Członkowie zespołu to w chwili obecnej 113 osób w wieku od 5 do 25 lat. Zespół został założony w 1994 roku i od tamtego czasu kultywuje tradycje i popularyzuje piękną Lachowską muzykę. Powyższa operacja przewiduje nagranie AUDIO i VIDEO koncertu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Piątkowioki. Do nagrania zespół przygotuje się odpowiednią ilością prób. Nagranie odbędzie się w dwóch etapach - pierwszy etap to nagranie dźwiękowe zaś drugi to nagranie materiałów VIDEO. Efektem końcowym będzie nagranie w nakładzie 1000 sztuk płyt DVD. W załączniku płyty DVD znajdował się będzie 8-stronnicowy folder, na którym będzie przedstawiona historia zespołu i galeria wybranych zdjęć z biblioteki Piątkowioków. Wszystkie powyższe działania będą opublikowane na specjalnej stronie internetowej wykonanej w technologii Flash więc oprócz możliwości posiadania płyty będzie również możliwość obejrzenia fragmentów nagrania na stronie poświęconej tylko i wyłącznie dla wydawnictwa. Wniosek w trakcie realizacji.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

KONSERWATORprogram aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia

W ramach programu możliwe było zatrudnienie dwóch stażystów na stanowiskach administracyjnych oraz jednego pracownika w ramach zatrudnienia subsydiowanego na stanowisku Animator Kultury.

Gmina Chełmiec

Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia – wspieranie działań promujących zdrowy styl życia”

 „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą „Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

W poszczególnych miejscowościach są prowadzone,  raz w tygodniu zajęcia dla określonej grupy osób. Zajęcia  odbywają się w grupach 15 lub 18 osobowych, każdą z grup zajmuje się 1 opiekun. Takie Kluby Seniora i Juniora powstały w Chełmcu, Chomranicach, Librantowej, Małej Wsi, Niskowej, Piątkowej i Wielogłowach. Zajęcia mają na celu Integrację różnych grup społecznych i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych, międzypokoleniowa wymiana umiejętności, przekazywanie dziedzictwa kulturowego, poznawanie lokalnej historii. Wniosek realizowany od stycznia do grudnia 2013r. Z letnią przerwą w  okresie wakacji. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Razem dla Kultury”-  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu – jako partner w realizacji zadania.

Gmina Chełmiec

Realizacja zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Chełmiec poprzez: organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Gminy Chełmiec z rodzin dysfunkcyjnych z programem profilaktycznym.

„Integracja obecnych i nowych, najmłodszych członków ZPiT Świniarsko, poprzez dodatkowe zajęcia taneczne oraz wspólny wyjazd do Piwnicznej”

Potrzebą wskazującą na konieczność wykonania zadania publicznego, jest fakt iż na terenie Gminy Chełmiec mieszka wiele rodzin dysfunkcyjnych. Dzieci i młodzież z tych rodzin bardzo rzadko maja możliwość spędzania wakacji w sposób ciekawy i bezpieczny. Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci od 3 lat dają im tę możliwość, a także pozwalają  na integrację z innymi uczestnikami oraz nawiązywanie przyjaźni. Poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć tanecznych dla ZPiT Świniarsko nastąpi pozyskanie nowych członków do najmłodszej grupy. Natomiast wyjazd do Piwnicznej dla tych dzieci pozwoli na lepsze zapoznanie się nowych i obecnych członków zespołu co w efekcie zaowocuje dalszą współpracą i zorganizowaniem podczas prób i koncertów zespołu. Wniosek realizowany będzie na przełomie sierpnia i września. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Razem dla Kultury”-  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu – jako partner w realizacji zadania.

Gmina Chełmiec

Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnych poprzez: upowszechnianie wiedzy o dziejach i kulturze naszego regionu.

 „ Kim był dla Polski ks. Tischner?” Spotkanie autorskie z pisarzem Wojciechem Bonowiczem

Zorganizowanie tego spotkania autorskiego umożliwiło bliższe poznanie ciekawej osobowości jaką niewątpliwie był ks. Józef Tischner. Filozof, którego książki rozchodziły się w kilkudziesięciotysięcznych nakładach. Publicysta porządkujący 'według wartości' myślenie i emocje kłębiące się w 'krainie schorowanej wyobraźni' gwałtownie obdarzonej 'nieszczęsnym darem wolności'. Prorok, który w 'Spowiedzi rewolucjonisty' z heglowskiej 'Fenomenologii ducha' odczytywał przyszłość polskiego losu, a w żartobliwej 'Historii filozofii po góralsku' odkrywał prawdy życia. Na spotkaniu poznaliśmy autora  Wojciecha Bonowicza  /poetę, publicystę dziennikarza, redaktora miesięcznika ZNAK, współpracownika „Tygodnika Powszechnego” /     pierwszej pełnej biografii księdza Józefa Tischnera. To wydawnictwo, to pasjonujący reportaż biograficzny, którego autor dociera do najbardziej zaskakujących miejsc, do najmniej spodziewanych świadków, by dzięki nim pełniej zrozumieć swojego bohatera. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Razem dla Kultury”-  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu – jako partner w realizacji zadania.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Promocja Sądecczyzny poprzez udział Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mała Helenka” w X Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Dzieci i Młodzieży „TĘCZA” w Ełku.

Wyjazd Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mała Helenka” na X Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży „Tęcza” odbywający się w okresie od 20.06.2013r. do 24.06.2013r. ma przede wszystkim za zadanie promowanie kultury lachowskiej na imprezie o randze międzynarodowej. W ramach dofinansowania pokryty zostanie wynajem autokaru na trasie Chełmiec – Ełk – Chełmiec. X międzynarodowy festiwal folkloru dzieci i młodzieży „tęcza” w Ełku, jest Festiwalem , który wszedł już na stale do kalendarza ogólnopolskich i zagranicznych imprez kulturalnych. Gośćmi tego festiwalu są co bardziej egzotyczni wykonawcy, np. z : Sri lanki, Indii, Ukrainy, Serbii, Bułgarii, Litwy, Włoch, Senegalu, Turcji oraz z Polski. Atrakcją tej jednej z najbarwniejszych ełckich imprez jest kolorowa i rozśpiewana parada zespołów ulicami miasta. Festiwal przyjął formę przeglądu. To daje możliwość nawiązania nowych kontaktów, przyjaźni i wymiany doświadczeń. Jest też okazją do poznania różnych kultur. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem publiczności, której co roku przybywa. To święto folkloru, w którym udział dziecięcego zespołu regionalnego „mała helenka” z Chełmca w jest niewątpliwie nobilitacją dla tego zespołu. Realizacja zadania przewidziana została w miesiącu czerwcu. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Razem dla Kultury”-  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu – jako partner w realizacji zadania.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Drogi i bezdroża Sądecczyzny”

Wydanie karnetu kartek pocztowych będzie stanowiło 10 pocztówek prezentujących najpiękniejsze miejsca powiatu, piękno nieskażonej przyrody powiatu nowosądeckiego w każdej z czterech pór roku.  W ramach zadania podpisana zostanie umowa na wykonie dokumentacji fotograficznej oraz na podstawie najkorzystniejszej oferty cenowej nastąpi opracowanie i wydanie karnetów. Do głównych celów niniejszego zadania należy zaliczyć eksponowanie piękna przyrody oraz przybliżenie  regionu Sądecczyzny jako niezwykle atrakcyjnego pod względem turystycznym. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Razem dla Kultury”-  oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu – jako partner w realizacji zadania.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

„Małopolska Nasz Region, Nasza Szansa” nabór 2013 r.

„VIII Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Chełmiec”

Celem głównym przeglądu jest popularyzacja i promocja dorobku jednej z najstarszych organizacji wiejskich jakim są Koła Gospodyń Wiejskich, które wywarły znaczący wpływ na rozwój teatru ludowego, rękodzieła artystycznego, ochronę lokalnego folkloru oraz przechowanie receptur tradycyjnych potraw, zachęcenie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, swojej „Małej ojczyzny”. Tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej, oraz pogłębienie wiedzy o kulturze regionu  i doskonalenie umiejętności twórczych. Poprzez zachowanie tradycyjnego charakteru przeglądu przegląd stał się elementem wzbogacenie oferty turystycznej Regionu Sądeckiego. W realizacji zadania , które trwało będzie od  3.06.2013r. do 30.09.2013r. wezmą udział  Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Chełmiec. rywalizacja konkursowa zostanie przeprowadzone w trzech konkursach: przedstawień teatralnych, kulinarnych oraz rękodzieła ludowego.