Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Najpiękniejsze wschody i zachody słońca Sądecczyzny.” 

Wydanie karnetu kartek  pocztowych. Karnet stanowił 10 pocztówek zapakowanych w kolorowe etui. Kartki prezentowały najpiękniejsze regiony powiatu nowosądeckiego, w większości z miejscowości należących do Gminy Chełmiec.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„ Moja wieś - moja duma” Konkurs plastyczno – literacki.

Konkurs miał na celu zachęcenie dzieci i młodzież do pracy twórczej na rzecz promocji swojej miejscowości, w formie plastycznej jak i również literackiej. Zachęcić młodych twórców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, swojej „Małej ojczyzny”. Pogłębienia wiedzy o kulturze regionu  i doskonalenie umiejętności twórczych, Ukazania uroków różnych  miejscowości w Powiecie Nowosądeckim i zachęcenie poprzez wydanie foldera do ich zwiedzania.

Województwo Małopolskie – „Mecenat Małopolski”

Zakup strojów regionalnych dla najmłodszych członków Zespołu „Piątkowioki” 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Piątkowioki, działa w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu. W zajęciach zespołu uczestniczy ok 100 osób w wieku od 5  do 25 lat. Edukację artystyczną pobierają w trzech grupach wiekowych. Zespół przede wszystkim prezentuje kulturę i tradycję Lachów Sądeckich. W swoim bogatym programie ma także wiązanki tańców i pieśni mieszkańców innych południowych regionów Polski. Są to suity: Krakowiaków; Górali Żywieckich; Górali Skalnego Podhala. Przygotowane kolejne programy (suita tańców Łowickich, wiązanka tańców Słowackich oraz tańce narodowe) czekają na prezentację sceniczną po skompletowaniu strojów. Priorytetem jest dla nas zakup elementów uzupełniających komplety strojów łowickich, krakowskich i skalnego Podhala. Nadmienić chcemy, że Zespół  "zawdzięcza" braki w strojach poszczególnych regionów katastrofalnej powodzi, która nawiedziła nasza miejscowość w lipcu 2001 roku, zalewając garderobę i niszcząc część strojów

Województwo Małopolskie

Czyń niech widzę” przewyższa „mów niech słyszę” – misja siostry Czesławy Lorek a współczesny altruizm. 

W ramach seminarium naukowego „w Biczycach Dolnych i Trzetrzewinie odbyła się seria wykładów i paneli dyskusyjnych poświęconych działalności polskich misjonarzy. Postać siostry Czesławy Lorek przybliżyło rodzeństwo: Zofia Lorek, Krystyna Plata i Wanda Waśko. W panelu pt. „Między konformizmem a heroizmem” wspominano męczeńską śmierć tarnowskich misjonarzy: ks. Jana Czubę, ks. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz kleryka Roberta Gucwę. Ks. dr Jan Piotrowski, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie wygłosił wykład pt. „Misje w służbie życia”, a ks. dr Krzysztof Czermak, wikariusz bp. Wiktora Skworca ds. misji, przedstawił wkład diecezji tarnowskiej w dzieło misyjne Kościoła. Do Trzetrzewiny przybyli również czynni misjonarze, aby w 6. rocznicę męczeńskiej śmierci s. Czesławy Lorek opowiedzieć o swojej pracy. Kończący seminarium panel dyskusyjny nt. altruizmu we współczesnym świecie poprowadził wicemarszałek województwa małopolskiego Leszek Zegzda. Rozmówcami przedstawiciela samorządu województwa byli: prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcin Przeciszewski, dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marek Ziółkowski oraz prezes Fundacji Sądeckiej Zygmunt Berdychowski. Konferencja odbyła się pod patronatem bp. Wiktora Skworca, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. W ramach seminarium przeprowadzony został m.in. konkurs literacki adresowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Chełmiec, którego celem  było przybliżenie sylwetki misjonarki, jako wzorca postawy godnej najwyższego szacunku i naśladowania jak i również współczesnych postaw młodzieży, która angażuje się w inicjatywy harcerstwa, wolontariatu i wielu akcji mających na celu pomoc, wsparcie i działanie w kierunku pomagania bliźnim. Rozdanie nagród w konkursie odbyło się podczas pierwszego dnia seminarium. Siostra Czesława Lorek urodziła się 5 czerwca 1938 r. w Biczycach Górnych (parafia Trzetrzewina). Do zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur wstąpiła w 1960 r. W 1969 r. przyjęła śluby zakonne. Do pracy misyjnej w Afryce wyjechała w 1984 r. Najpierw do Zairu, a potem do Konga, gdzie pełniła funkcję katechetki, prowadziła kurs kroju i szycia, opiekowała się chorymi i odwiedzała skazanych w więzieniu. 21 maja 2003 r. zakonnica została napadnięta w kościele w Kinszasie przez nieznanych sprawców i pobita. Na skutek odniesionych obrażeń zmarła. Od 21 maja br. siostra Czesława Lorek jest patronką Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„I Małopolski Konkurs Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich – Marcinkowice 2009”

Organizacja przeglądu i prezentacja dorobku artystycznego Kół Gospodyń wiejskich z terenu województwa małopolskiego mającego na celu popularyzację i promocję dorobku jednej z najstarszych organizacji wiejskich, która wywarła znaczący wpływ na rozwój teatru ludowego, rękodzieła artystycznego, ochronę lokalnego folkloru oraz przechowanie receptur tradycyjnych potraw. Zachęcenie kobiet do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty lokalnej, swojej „Małej ojczyzny”. Tworzenie więzi wspólnotowej, rozwój tożsamości regionalnej. Pogłębienie wiedzy o kulturze regionu i doskonalenie umiejętności twórczych. Wzbogacenie oferty turystycznej województwa małopolskiego. Dwudniowy przegląd odbył się w gościnnych progach Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Warszawa

 Program „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Przygotowawcze

 W ramach Akcji Wizyty Przygotowawcze, Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” przyznaje dofinansowanie na działania przygotowawcze, których celem jest wyjazd zagraniczny - indywidualna wizyta przygotowawcza w organizacji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w programie "Uczenie się przez całe życie" Z dofinansowania miała okazję skorzystać pani Magdalena Cięciwa, która zajmuje się koronkarstwem, specjalizuje się w koronce klockowej (wykonywana jest przez splatanie ze sobą nici lnianych lub bawełnianych nawiniętych na specjalne szpulki zwane klockami). Pani Magdalena swoje umiejętności i prace prezentowała wśród innych twórców na Węgrzech.

WNIOSEK  o przyznanie nagrody okolicznościowej przyznawanej  Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZE ŚRODKÓW  FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

  • Stanisława Motyka
  • Zofia Mirek