Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

„Poprawa jakości życia społeczeństwa wiejskiego poprzez organizację Małopolskiego Konkursu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich Marcinkowice 2011”

Koszty całkowite realizacji operacji: 13 452,15

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 8 652,51

Projekt ten stanowi ukłon w stronę jednej z najstarszych organizacji wiejskich jakim są Koła Gospodyń Wiejskich. Działania podjęte przez beneficjenta - Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach, miały na celu podtrzymanie lokalnej tradycji i kultury, rozbudzanie ,patriotyzmu lokalnego i wzmocnienie poczucia przynależności do swojej małej ojczyzny. Wartości te odgrywają w obecnych czasach szczególnie istotną rolę, stąd też zorganizowany w ramach przedsięwzięcia konkurs. Organizacji konkursu towarzyszyło szereg ciekawych atrakcji, swoje prace prezentowali garncarze, malarze, bibułkarki, koronczarki, hafciarki oraz rzeźbiarze. Rozbudzanie przynależności do określonej grupy społecznej jak i lokalny patriotyzm wymaga wiedzy na temat historii, kultury i tradycji które były praktykowane na danym obszarze. Stąd też tak duże znaczenie ma organizacja projektów, które poprzez dobrą zabawę uczą integrują i kształtują świadomość mieszkańców. W ramach dotacji beneficjent wykonał zaproszenia,  zakupił ścianki ekspozycyjne. Zapłacona została również usługa cateringowa, występy zespołów podczas festynu, honorarium komisji konkursowej oraz konferansjera, a także ufundowane zostały nagrody konkursowe.

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

„Festiwal Tradycji” - Dożynki Gminne w Paszynie 2011 .

Koszty całkowite realizacji operacji: 16 255,53

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 10 341,52

Uroczystość, która jest wyjątkowym świętem dla rolników po kilku latach przerwy na nowo zagościła w Kalendarzu Imprez Kulturalnych Gminy Chełmiec. Inicjatywa miała na celu „podtrzymanie kultywowanej od lat tradycji ludowej, a poprzez to zaspakajanie potrzeb kulturowych, obyczajowych społeczeństwa, a także promocję obszarów wiejskich i turystyki”.  Wkład pracy włożony w przygotowanie i realizację przedsięwzięcia został zwieńczony 28 sierpnia 2011 r. kiedy to miały miejsce uroczyste obchody związane ze Świętem Plonów. W ramach „imprezy” odbyła się: uroczysta Msza Święta dziękczynna w Kościele Parafialnym w Paszynie, korowód dożynkowy, który udał się na plac  przy Remizie OSP, gdzie miała miejsce biesiada dożynkowa. Atrakcyjność całemu wydarzeniu zapewniły występy lokalnych zespołów takich jak: Orkiestra Dęta z Librantowej, Dziecięcy Zespół Regionalny Mała Helenka, Zespół Pieśni i Tańca „Świniarsko”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Piątkowioki” i BIG BAND Paszyn, a także stoiska z rękodziełami artystycznymi twórców ludowych  z terenu Gminy Chełmiec. Dodatkowo zorganizowane zostały ciekawe konkursy, w tym ten najważniejszy, tradycyjny konkurs wieńca dożynkowego. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, która licznie przybyła by wspólnie świętować, jak również podtrzymywać lokalną tradycję i kulturę.

W ramach dotacji beneficjent wykonał zaproszenia, ulotki, zakupił ścianki ekspozycyjne. Zapłacona została również usługa cateringowa, występy zespołów podczas festynu, honorarium komisji konkursowej oraz konferansjera, a także ufundowane zostały nagrody konkursowe.

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

„Wycieczki rowerowe w Gminie Chełmiec” - wydanie przewodnika rowerowego.

Koszty całkowite realizacji operacji: 21 888,20

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 14 511,00

Projekt miał za zadanie „popularyzację aktywnego spędzania czasu poprzez uprawianie turystyki rowerowej”. Beneficjent dostrzegł potencjał turystyczny na swoim obszarze, który do tej pory nie był eksponowany, stąd też zrodził się pomysł na jego prezentację szerszemu gronu. Wydana publikacja (w wersji papierowej i program na płytkach CD)  zawiera prezentacje 12 tras wycieczek rowerowych wraz z ich szczegółowym opisem. Trasy zostały przedstawione na  mapie i wzbogacone zdjęciami. W ramach projektu w celu popularyzacji i zainicjowania aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego wśród społeczności lokalnej jak i osób przyjezdnych został zorganizowany rajd rowerowy. Przedsięwzięcie niewątpliwie należy zaliczyć do innowacyjnych, łączy ono potencjał turystyczny i kulturalny z aktywnością sportową mieszkańców jak i odwiedzających. W ramach dotacji opracowano i wydano przewodnik rowerowy, opłacono honorarium dla autora przygotowano multimedialne mapki tras rowerowych a także wydrukowano ulotki informacyjne.

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

„Ziemia Sądecka. Boguszowa, Januszowa, Librantowa – od średniowiecza do współczesności” – wydanie publikacji  o charakterze historycznym.

Koszty całkowite realizacji operacji: 12 687,00

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 8 610,00

Beneficjent w tym zadaniu postawił sobie za cel „promocję w zakresie wspierania inicjatyw rozwoju tożsamości regionalnej i pobudzania uczuć patriotycznych”. Produktem projektu jest publikacja, na stronach której została przedstawiona historia, oparta o materiały źródłowe sięgające do końca XIII w. z tytułowych miejscowości. Dodatkowo tekst został wzbogacony zdjęciami. W ramach projektu zostały również zorganizowane spotkania promocyjne, gdzie autor książki, osoba o wielkiej pasji historycznej, mająca w swoim dorobku pisarskim kilka podobnych publikacji z terenu Sądecczyzny, miała możliwość przybliżyć młodzieży szkolnej historie zamieszkałego obszaru a tym samym pobudzić lokalny patriotyzm. W trakcie prelekcji uczestnikom zostały rozdane publikacje książkowe, dodatkowo wszyscy zainteresowani mogli otrzymać dedykację od autora.  Pozostałe egzemplarze zostały w części rozdane do lokalnych bibliotek, a w części pozostawione u beneficjenta do celów promocyjnych. W ramach dofinansowania wydano książkę o Ziemi Chełmieckiej, opłacono honorarium autora książki zorganizowano spotkania autorskie dla szkół z terenu Gminy Chełmiec.

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

Promocja Sądecczyzny poprzez wydanie pamiątkowego albumu” Ziemia Chełmiecka z legendami w tle”

Koszty całkowite realizacji operacji: 24 589,48

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 15 792,38

To tytuł kolejnego projektu zrealizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Rdziostowie. W ramach projektu został przeprowadzony konkurs zatytułowany „Legendy mojej okolicy” skierowany do dzieci, młodzieży jak i starszych mieszkańców gminy Chełmiec. Przedmiotem konkursu było nadesłanie najciekawszych opowiadań/legend z obszaru gminy Chełmiec. Zebrane materiały stanowiły podstawę do wydania ilustrowanej publikacji, prezentującej najpiękniejsze krajobrazy gminy Chełmiec z legendami w tle. Elementem wzbogacającym projekt było spotkanie promujące publikację, które miało miejsce w Szkole Podstawowej w Rdziostowie. Projekt  miał na celu wzrost popularności lokalnego dziedzictwa krajobrazowo – przyrodniczego oraz zwiększenie wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego regionu, co dzięki dużemu zaangażowaniu podmiotów realizujących projekt niewątpliwie udało się zrealizować. W ramach dofinansowania zorganizowano konkurs na najciekawszą legendę o Ziemi Chełmieckiej w którym ufundowano nagrody, kolejno wydano na ich podstawie album , zorganizowano spotkanie promujące, podczas którego odbyła wystawę, wykonano usługę gastronomiczną.

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

„Cykl spotkań z chełmiecką tradycją – warsztaty sztuki ludowej formą promocji lokalnej twórczości” 

Koszty całkowite realizacji operacji: 21 284,65

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 13 618,50

Tym razem Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach podjął tematykę ściśle nawiązującą do tradycji. Dzieci i młodzież, która została wybrana za grupę docelową projektu miała możliwość uczestnictwa w zajęciach z koronki klockowej, koronki szydełkowej, malarstwa sztalugowego, malowania na szkle, rzeźbiarstwa, haftu oraz zajęć kulinarnych. W ramach przedsięwzięcia został również wydany folder prezentujący pamiątki wykonane w powyżej wspomnianych technikach. Istotnymi partnerami projektu byli artyści ludowi i rzemieślnicy, którzy uczestniczyli w organizowanych spotkaniach. Podsumowaniem projektu była wystawa powstałych w trakcie warsztatów prac, która miała miejsce w Sądeckiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. Tego typu projekty przyczyniają się do przetrwania tradycji i kultury, która towarzyszyła społeczeństwu od pokoleń, a tym samym zachowania postaw patriotycznych wobec swojej „małej ojczyzny”. W ramach dotacji przeprowadzono warsztaty w siedmiu miejscowościach z terenu gminy Chełmiec oraz przeprowadzono wystawę prac warsztatowych.

PROW NA LATA 2007-2013 W RAMACH OSI 4 LEADER

„Z Edukacją kulturalna na Ty – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w miejscowości Paszyn” .

Koszty całkowite realizacji operacji: 25 275,00

Wnioskowana kwota pomocy dla danej operacji: 16 870,00

Beneficjent – Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu z siedzibą w Klęczanach prowadząc swoją działalność codziennie spotyka młodych i utalentowanych ludzi, jednocześnie dostrzega ograniczone możliwości rozwijania przez nich posiadanych zdolności, chociażby ze względu na sytuację finansową. Reakcja na występujące problemy jest bardzo istotna, stąd też tak ważne jest znaczenie projektów, które odpowiadają na faktyczne potrzeby mieszkańców i wspierają ich rozwój. Zadaniem projektu jest „rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych, organizowanie zespołów, wyszukiwanie i promowanie talentów, przygotowanie młodego odbiorcy do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym”. W ramach dotacji przeprowadzono roczne warsztaty muzyczne oraz zakupiono instrument.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

XVIII Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych wraz z wydaniem folderu pokonkursowego pn. „Palmy Chełmieckie”

Zadanie miało jako cel główny promocję amatorskiej twórczości ludowej związanej ze światami wielkanocnymi z terenu Sądecczyzny /Gminy Chełmiec/, poprzez organizację konkursu palm wielkanocnych. Promocja jednego z największych na południu Polski, Konkursu Palm Wielkanocnych, który organizowany jest po raz XVIII przez GOK w Chełmcu i może stanowić znakomite forum edukacyjne w zakresie dziedzictwa kulturowego. Uchwycenie w formie fotograficznej bogatych w wykonaniu i zdobnictwie, a przez to unikatowych palm wielkanocnych. Dbałość i podtrzymywanie tożsamości regionalnej. Pogłębienie wiedzy o kulturze regionu i wciąż żywych tradycjach lokalnych W realizacji zadania wzięli udział wszyscy mieszkańcy Gminy Chełmiec, którzy wykonują tradycyjne palmy wielkanocne. Efektem końcowym projektu był wydany pamiątkowy pokonkursowy folder z fotograficzną dokumentacją konkursu oraz palm wielkanocnych charakterystycznych dla danego regionu.

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

„Sądeckie Cztery Pory Roku”

Wydanie karnetu kartek pocztowych. Zadanie publiczne  ma na celu ukazanie piękna przyrody Powiatu Nowosądeckiego poprzez jego promocję w formie wydania karnetu kartek pocztowych. Teren i  warunki przyrodnicze Beskidu Sądeckiego są niewątpliwie jednym z niewielu miejsc w Polsce gdzie można zobaczyć dziewicze, nie odkryte i nie zniszczone przez ludzi tereny. O każdej porze roku Sądecczyzna przyciąga swoim urokiem wielu turystów, a spragnieni piękna i szukający ciszy i odpoczynku  właśnie tutaj odnajdą to wszystko. Celem głównym przedsięwzięcia jest uchwycenie na fotografii całorocznego piękna przyrody sądeckiej,  a przez to zachęcenie potencjalnych odbiorców do zapoznania się z terenami Beskidu Sądeckiego, co pozwoli na artystyczne spojrzenie w kierunku regionu Sądecczyzny.

WNIOSEK  o przyznanie nagrody okolicznościowej przyznawanej  Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZE ŚRODKÓW  FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

  • Anna Padoł
  • Władysława Poręba

Nagroda przyznawana za całokształt pracy twórczej decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek instytucji kultury i instytucji filmowych, szkół wyższych, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń zawodowych, twórczych i kulturalnych, jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra Kultury, Polskiej Akademii Nauk, środowiska twórczego lub grup osób z danego środowiska twórczego, departamentu merytorycznego Ministerstwa Kultury, bądź decyzją własną Ministra.

WNIOSEK o przyznanie nagrody socjalnej przyznawanej  Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ZE ŚRODKÓW  FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

  • Władysława Poręba
  • Bogumiła Jasińska