Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu

Adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

Tel.: 18 443 33 73
Email: gok@chelmiec.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip
Urząd Gminy Chełmiec:

bip
www.chelmiec.pl

            Stary świat sie kłojcy, nowy sie zacyno i wszystkąm głospłosiąm kłopłot rozpłocyno. Bło sie ta wpisały w nowy świat unijny, zeby zmionić życie tak jak maja inni. Schłodzą się ta nieros razom, łobraduja, co ta s tegło bedzie, co nasąm babąm nowegło ryktuja. Pewnie nąm ta kozą krowy w stajni kąmpać, maszynami dojić, rąkami nieszczypać. Niekłóre głospłosie, co są mondzejse ucą się jus z kziązek, to jest najwożniejse, żeby wszystko płojąć i dobrze zrozumieć trza się płoucyć i na pamioc umieć. Bło jak co przełocą to dopłato stracą, a te głospłosie co się nałki błoja, musą zaroz łoddać głospłodarko swłoją, bło jak w głowie nima nołki nowłoczesne to nawet nie zmiyrzos swłoje działki własne, a kłąro uparto chłoć niewyucono, będzie głospłodarzyć zawsze pło swłojomu bło jak tak ucyli łod małości w domu.

Tak dawni łojcowie dziecka połupali, by ziomio uprawiać i zamiyszkać na ni. Przecios jus, łod wiekłąw nasi pradziadowie te ziomie brąnili byśmy s tej ziomie wszyscy sie żywili, przyschły skątsi chmury i to całkiom ciemne, a ze nom to płole wcale nie płotrzebne.

Wy młodzi gazdowie razom z gosposiami, gazdujcie jak czeba, żeby nie trza prosić łopcych ło kawałek chleba. Trzzeba nabrać siuły i wspłąlne łochłoty, zeby niezapąmnieć łojcowskie robłoty. Przecios downi łojce miały trudne życie trza bąło zrobić wszyściutkło rąkami i kaźdzutki snopek wymłącic cepami.  Chłoć sie narobiuły to nie narzykały, zostało jąm casu na swłoje biesiady. Usiedli se razom swłojomi babami, to sie nagodały, co se ta w płolu razom płozrobiały. Chłocios skrąmnie zuły to ze swych zwycajów wszyscy sie ciesyły. A teros babusie tak casu ni mają, bło sie nowłościami straśnie zachwycają. Siedzą przy ekranie, w głowie sie jąm roji i se zapąmniały jak sie krowy doi, chłopom jus kazują krowy wiecór dojić, by jąm nie przeskodzać jak do Unii wchłodzić. Rano płowstawały i łod nowa myślą, kiedy te piniąndze unijne nom przyślą, a kłóro mąndrzejso cosi ta rozumi, ze trza w nasom płolu wszystkie pląny zmionić, inno znowu godo: - Przecios i te krowy trza w stajni wymionić bło jak przydą na wieś s tom telewizjom, to nase marne krówki na ekranie zginą, a my stare baby nic s tegło nie wiomy to za samą trowo cosi dostanomy. Jesce jedna bapka na kłąniec śpiewała, jak by bąła ładno tys by co dostała. Jesce wom zostało tylko sie przezegnać i stare zwycaje łod siebie odegnać, wtoncos dostaniecie, co tylko zechcecie.